Почати бізнес

Співпраця бізнесу з ТПП

Що таке торгово-промислові палати. Як і чому вони з’явилися. Особливості українських торгово-промислових палат. Про все це ви дізнаєтеся від керівників трьох ТПП.

9 відео
52 хв.

Максим Ануфрієв

Донецька Торгово-
промислова палата

Андрій Куц

Запорізька ТПП

Сергій Кириченко

Луганська ТПП

Відео

Тести

Корисні матеріали та поради

Посилання

  • ucci.org.ua – офіційний сайт Національної Торгово-промислової палати України

    *детальна інформація про цю та інші національні бізнес-спільноти можна прочитати за посиланням на нашому ресурсі.

Терміни

  • Код УКТ ЗЕД – код Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Це систематизований перелік товарів, що включає код товару, його найменування, одиницю вимірювання та обліку (ОВО).
  • Кластер – група розташованих на території поселення або поблизу його взаємозалежних підприємств та організацій, які взаємодоповнюють і посилюють конкурентні переваги один одного.
  • Карнет АТА – міжнародний митний документ, прийнятий відповідно до положень Конвенції про тимчасове ввезення.
  • Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) (англ. force majeure) – українське законодавство визначає їх як надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно з законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.
    (Джерело: Закон України “Про торгово-промислові палати в Україні” від 02.12.1997 № 671/97-ВР (Редакція від 01.01.2016).)

Отримати сертифікат

Щоб отримати сертифікат, пройдіть тест:

Почати тест